Tuesday, February 12, 2008

ओं माय ओवन

सिसक ऑफ़ पीपुल्स गमेस
सिसक ऑफ़ थिस सहित
सिसक ऑफ़ डोंट बेलोंगिंग नोव्हेरे
कांत ब्रेअठे... सुफ्फोकातिंग इनसाइड
मुस्त लावे... तो वेयर इ डोंट क्नो


No comments: